Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”
  Ul. 1 Maja 6, 43-300 Bielsko-Biała

  Bielsko-Biała dnia

  UMOWA W SPRAWIE KSZTAŁCENIA

  zawarta pomiędzy:

  Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 6, 43-300 Bielsko-Biała zwanej dalej Szkołą

  Reprezentowaną przez dyrektora szkoły mgr Katarzynę Stachak

  a Panem/Panią:

  Imię (wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  zamieszkałym/ą pod adresem:

  Ulica, nr domu i mieszkania (wymagane):

  Kod pocztowy (wymagane):

  Miasto (wymagane):

  numerem PESEL (wymagane):

  nr telefonu (wymagane):

  e-mail: (wymagane):

  zwanym/ą dalej Słuchaczem/Słuchaczką

  § 1

  Technikum Ośrodka Edukacji „Sokrates” jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała, szkoły niepublicznej MZO PLN.420.69.2018. EL i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała nr MZO-4321/98/2008

  § 2

  Szkoła działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły z dnia 1 września 2008 roku z późn. zm. i prowadzi kursy kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

  § 3

  Szkoła zapewnia nauczanie zgodne z aktualnymi podstawami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów zawodowych wchodzących w skład kwalifikacji zawodowych dla danego zawodu.

  § 4

  1. Kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik weterynarii 324002 obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe: ROL.11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, ROL.12 – Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

  2. Nauka na kursie trwa około 17 miesięcy w cyklu zamkniętym. Stosuje się dualny model kształcenia w szkole.

  § 5

  1. Cena kursu przy wpłacie jednorazowej wynosi 6 400,00 PLN (sześć tysięcy czterysta złotych 00/100). Opłatę za kurs można wnosić również w czterech ratach po 1600,00 PLN każda (tysiącsześćsetzłotych) lub ośmiu ratach po 800,00 PLN każda (osiemset złotych) każda, lub po 400,00 według deklaracji dot. sposobu wyboru rat i płatności.

  2. Opłata za egzamin wewnętrzny poprawkowy z poszczególnych bloków tematycznych wynosi 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100).

  3. Organizowane przez Szkołę wycieczki i wyjazdy zawodowe są dodatkowo płatne.

  § 6

  1. Opłata za kurs jest bezzwrotna.

  2. Opłata za kurs jest wnoszona w wysokości i w terminach zgodnych z deklaracją stanowiącą Załącznik do niniejszej umowy.

  3. Szkoła pobiera kary umowne od niewpłaconych należności w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki.

  4. Opłata za kurs może być regulowana do kasy Szkoły lub przelewem na rachunek bankowy: Ośrodek Edukacji „SOKRATES” Sp. Z o. o. ul. Lubertowicza ¾, 43-300 Bielsko-Biała numer rachunku:

  PKO BP I O BB
  71 1020 1390 0000 6102 0196 4832

  Na podstawie § 6 ust. 2 umowy w sprawie kształcenia zawartej z Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej: deklaruję, że opłatę za kurs uiszczę w formie:

  5. Opłata za kurs nie może ulec zmniejszeniu z powodu nieobecności Słuchacza/Słuchaczki na zajęciach, bez względu na przyczynę.

  6. Opłata za kurs nie może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy Słuchacz/Słuchaczka nie korzysta z nauczania któregoś z przedmiotów.

  7. Szkoła nie ponosi kosztów związanych z realizacją zajęć praktycznych i praktyki zawodowej realizowanej przez Słuchacza/Słuchaczkę u pracodawcy.

  § 7

  W ramach opłaty za kurs Szkoła zapewnia:

  a) naukę wszystkich zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia objętych planem nauczania technika weterynarii zgodnym z obowiązującą podstawą programową oraz harmonogramem zajęć;

  b) dopuszczenie do egzaminów wewnętrznych Słuchacza/Słuchaczki, który/która uczęszczał/uczęszczała na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć;

  c) przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

  d) w ramach zajęć edukacyjnych bezpłatne korzystanie z sal lekcyjnych, pracowni zawodowych, Internetu i biblioteki szkolnej na zasadach określonych przez Szkołę.

  e) każdy Słuchacz/Słuchaczka otrzyma konto do platformy służącej do edukacji zdalnej gsuite i gmaila celem realizacji zajęć teoretycznych z danej kwalifikacji po uiszczeniu pierwszej raty czesnego.

  § 8

  1. Zaliczenie bloków tematycznych, związanych z poszczególnymi kwalifikacjami, Słuchacz/Słuchaczka uzyskuje na podstawie wewnętrznych egzaminów końcowych i po złożeniu dokumentacji dotyczącej zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej.

  2. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego uprawnia Słuchacza/Słuchaczkę do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu danej kwalifikacji oraz do złożenia podania o zewnętrzny egzamin zawodowy z danej kwalifikacji. Zgłoszenia składane są do Dyrektora Szkoły w terminach przewidzianych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  3. Zaświadczenie o ukończeniu danej kwalifikacji zostaje wydane po uregulowaniu przez Słuchacza/Słuchaczkę wszystkich zobowiązań wynikających ze Statutu Szkoły, Regulaminu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i niniejszej umowy. Czyli : opłata za pierwszą ukończoną część przygotowującą do egzaminu na kwalifikacje ROL. 11 łącznie 3200,00 złotych oraz za drugą ukończoną część przygotowującą do egzaminu na kwalifikacje ROL.12 łącznie 3200,00 złotych

  4. Po zakończeniu cyklu kształcenia i pozytywnym zdaniu egzaminów wewnętrznych w ramach obu kwalifikacji zawodowych Słuchacz/Słuchaczka uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

  § 9

  Słuchacz/Słuchaczka przyjmuje do wiadomości Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, który znajduje się w sekretariacie Szkoły, oraz zasady porządkowe, o których informują ogłoszenia Szkoły i pracownicy obsługi.

  § 10

  Słuchacz/Słuchaczka zobowiązuje się do:

  a) godnego zachowania i dbania o dobre imię Szkoły;

  b) systematycznego i sumiennego przygotowywania do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia oraz do pracy nad własnym rozwojem;

  c) przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, jego regulaminów oraz ogólnie obowiązującego prawa;

  d) poszanowania mienia Szkoły.

  § 11

  Słuchacz/Słuchaczka ponosi koszty wynikające z umyślnej dewastacji sprzętu, wyposażenia lub pomieszczeń Szkoły.

  § 12

  Prowadzący Szkołę zastrzega sobie prawo rozwiązania kursu lub połączenia go z innym kursem równoległym w przypadku, gdy koszty związane z jego utrzymaniem będą wyższe od wpływów z wnoszonych opłat.

  § 13

  Umowa wchodzi w życie ze skutkiem od dnia podpisania i obowiązuje do chwili ukończenia przez Słuchacza/Słuchaczkę kursu kwalifikacyjnego lub wcześniejszego wygaśnięcia umowy z przyczyn określonych w § 14 i § 15. Umowa zostaje uznana za podpisaną w momencie zaksięgowania na koncie szkoły wpłaty pierwszej raty za kurs.

  § 14

  1. Szkoła może rozwiązać umowę w przypadku, gdy Słuchacz/Słuchaczka popełni co najmniej jedno z poniższych wykroczeń:

  a) nie czyni postępu w nauce pomimo udzielonej pomocy ze strony nauczycieli;

  b) nagannie zachowa się wobec innych słuchaczy, nauczycieli, pracowników Szkoły;

  c) zostanie mu/jej udowodniona kradzież dokonana w Szkole lub poza nią;

  d) dopuści się umyślnej dewastacji sprzętu, wyposażenia Szkoły i jej pomieszczeń;

  e) nadużywa alkoholu lub spożywa alkohol na terenie Szkoły;

  f) bierze narkotyki;

  g) nie wnosi opłat za naukę w sposób zgodny ze złożoną deklaracją.

  2. Okoliczności wymienione w ust 1. niniejszego paragrafu są podstawą do podjęcia decyzji o usunięciu Słuchacza/Słuchaczki z kursu kwalifikacyjnego.

  § 15

  Rozwiązanie umowy przez Słuchacza/Słuchaczkę może zostać złożone w Szkole w formie pisemnego oświadczenia i następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  § 16

  Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  § 17

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  § 18

  Wszelkie spory wynikłe w takcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby Szkoły.

  § 19

  Niniejsza umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.